Aanmelden bij de Cyberpoli

Je e-mailadres

Hier sturen wij een e-mail naartoe om jouw account te activeren

Gebruikersnaam & wachtwoord

Je gebruikersnaam is de naam die gebruikt wordt in je berichten, vragen, forum. Let op! Je gebruikersnaam is publiek zichtbaar. Wil je anoniem blijven? Gebruik hier dan niet je echte naam maar een schuilnaam.

Hiermee kun je straks inloggen
Kies een sterk wachtwoord

Je gegevens

We hebben een paar gegevens van je nodig om de deskundigen je vragen goed te kunnen laten beantwoorden. Vul je dit in als ouder, geef dan de gegevens van je kind op.

Voorwaarden

Om te kunnen registreren moet je akkoord gaan met de voorwaarden. Hieronder staan drietal belangrijke punten. Klik op de knop om alle voorwaarden te lezen. Lees deze eerst volledig door voordat je akkoord gaat.

De CyberPoli is bedoeld voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening of voor (groot)ouders, voogden en professionals die met kinderen met een chronische ziekte te maken hebben.

Het plaatsen van reclame of zonder toestemming oproepen tot deelname aan enquetes is niet toegestaan.

Maak NOOIT zomaar een afspraak om iemand in het echt te ontmoeten.

Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website www.cyberpoli.nl. Door deel te nemen aan deze website, verklaren de aangesloten gebruikers alsmede hun ouders en verzorgers, kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en daarmee in te stemmen en zullen zij zorgdragen voor stipte naleving daarvan. Privacy

Jouw gezondheidssituatie is persoonlijk. Om jouw privacy te waarborgen heeft Artsen voor Kinderen een aantal maatregelen genomen. We voldoen aan de hoogste eisen van diverse wetgevende instanties en organisaties:

Stichting Artsen voor Kinderen voldoet aan de wet op de bescherming persoonsgegevens.

Je kunt deze site geheel anoniem bezoeken. Je hebt een eigen inlog code, zodat niemand anders dan jij kan zien welke vragen je gesteld hebt en wat het antwoord daarop was. Ook kan niemand anders dan jij zien wat de resultaten van de vragenlijst waren, als je daar geen toestemming voor gegeven hebt.

Het medische advies dat wordt verstrekt, is in overeenstemming met de standaarden en leidraden voor goed (para-) medisch handelen die door het Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Vereniging van Diëtisten en de Orde van Medisch Specialisten worden gehanteerd. Waar nodig zijn andere gepubliceerde werken van vooraanstaande vakspecialisten als bron gebruikt.

Gedragsregels voor bezoekers

Om vrije, eerlijke en open communicatie op de Cyberpoli website mogelijk te maken zijn er enkele gedragsregels ofwel spelregels voor bezoekers van www.cyberpoli.nl van toepassing. Artsen voor Kinderen vraagt u als ouder/verzorger graag om onderstaande gedragsregels met uw kind te bespreken.
De belangrijkste regel is: hou het leuk, voor jezelf en anderen!
Cyberpoli-bezoekers gedragen zich volgens de algemeen geaccepteerde fatsoenregels (dus: geen gevloek, geen getier, geen aanstootgevende of discriminerende teksten, geen pesterij). Of gedragingen hiermee in strijd zijn, dan wel in strijd zijn met doel en opzet van deze website en/of die van Artsen voor Kinderen, althans schade kunnen toebrengen aan haar naam, doelstelling en/of gedachtegoed, is ter uitsluitende beoordeling van de redactie van de Cyberpoli, zo ook de te treffen maatregelen, die de redactie in het voorkomende geval geraden acht. Cyberpoli-bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun uitingen op de website.
Toegangsgegevens voor www.cyberpoli.nl zijn strikt persoonsgebonden: gebruik door derden (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord doorgegeven aan vriendje/vriendinnetje/broertje/zusje) is niet toegestaan.
Verder helpt u Artsen voor Kinderen, andere bezoekers en uzelf door geconstateerde overtredingen van de gedragsregels te melden via emailadres: info@artsenvoorkinderen.nl

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe schade of gevolgschade die mogelijkerwijs voortvloeit uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van onze website. Evenmin aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor enige directe schade of gevolgschade door vorm en/of inhoud van de website, voorzover niet afkomstig van Artsen voor Kinderen zelf.

De deskundigen uit het cyberpoli team hebben een adviserende functie en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het door hen gegeven advies. De deskundigen vervangen op geen enkele wijze de eigen behandelend arts, huisarts, kinderarts, diëtist, longconsulent of psycholoog of andere hulpverlener. De deskundigen zullen via www.cyberpoli.nl zich beperken tot het geven van informatie en zich onthouden van het geven van behandelingsadviezen via dit medium.
De informatie die verstrekt wordt moet als zodanig worden beschouwd en kan niet gezien worden als het aangaan van een (medische) behandelingsovereenkomst.

De ervaringsdeskundigen hebben een adviserende functie en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het door hen gegeven advies. De gebruiker blijft zelf eindverantwoordelijk. De gebruiker en/of haar ouders/verzorgers zijn met uitsluiting van ieder ander zelf verantwoordelijk voor de wijze en/of inhoud van de door de gebruiker op de website te plaatsen berichtgeving, afbeeldingen, etc. en dragen er zorg voor dat deze geenszins inbreuk maakt op van toepassing zijnde regelgeving, rechten van derden en/of jegens een ander onrechtmatig is.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten van de Cyberpoli, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, bij Stichting Artsen voor Kinderen.
De gebruiker heeft toestemming om de inhoud uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik te downloaden. Ieder ander (her)gebruik van vorm en inhoud van de website, waaronder woord- en beeldmerken van Artsen voor Kinderen en/of de Cyberpoli, haar domeinnamen, tekst -en beeldmateriaal en downloads, voor welk doeleinde dan ook, is niet toegestaan. De gebruiker, althans zijn/haar ouders/verzorgers, verleent door enkele deelname aan de Cyberpoli, Artsen voor Kinderen het recht tot het verveelvoudigen en openbaar maken van op de door de gebruiker op de website te plaatsen foto's, afbeeldingen, berichten en andere content, één en ander voorzover voor exploitatie en gebruik van de website (voor en binnen het doel dat daarmee wordt nagestreefd) van belang en voorzover aan eventuele toestemming van de gebruiker en/of zijn/haar ouders/verzorgers onderhevig.

Eigendom

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Stichting Artsen voor Kinderen gevestigd en kantoor houdende aan Beethovenstraat 184, 1077 JX Amsterdam.
Stichting Artsen voor Kinderen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41266173.

Wijziging van deze kennisgeving

Stichting Artsen voor Kinderen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

De spelregels

Regels zijn misschien wel vervelend, maar ze zijn niet gemaakt om te pesten. Ze zijn er om je te beschermen. Chatten kan soms best gevaarlijk zijn. Daarom hebben we een aantal spelregels opgesteld zodat iedereen zich prettig voelt.
Ook zijn er een paar dingen waar je op moet letten.

 • Laat NOOIT achter op het forum, prikbord of vertel nooit aan iemand in de chat:
 • Je echte naam
 • Je e-mailadres
 • Je huisadres
 • Je telefoonnummer

Maak NOOIT zomaar een afspraak om iemand in het echt te ontmoeten. Als je toch een afspraak maakt zorg er dan in ieder geval voor dat:

 • Je diegene al een tijdje kent (in elk geval langer dan een maand) en dat je al veel van die persoon weet (zijn echte naam bijvoorbeeld).
 • Je die afspraak niet maakt via de chat, maar gewoon via je eigen E-mailadres.
 • Je het allemaal goed geregeld hebt: spreek liever niet iets af voor de volgende dag, maar bijvoorbeeld voor de volgende week.
 • Dat je ouders weten waar je heen gaat en met wie je daar bent!!! (Nog beter is dat ze meegaan).
 • Reclame maken op deze site is verboden (behalve de banners van sponsors). Als je ziet dat er toch reclame wordt gemaakt ga er dan niet op in, maar meldt het bij de chatmaster door dit te mailen naar info@artsenvoorkinderen.nl.
 • Als iemand iets zegt waar je je absoluut niet prettig bij voelt, dan kun je dat melden aan de chatmaster. Deze kan je dan wellicht helpen het probleem op te lossen.

Regels om het voor iedereen gezellig te houden:

 • Maak geen racistische opmerkingen.
 • Gebruik geen vieze woorden en ga niet vloeken of schelden.
 • Schrijf geen hele zinnen in hoofdletters, anderen kunnen dan denken dat je schreeuwt of dat je kwaad bent.
 • Doe gewoon leuk mee.

Als je merkt dat iemand zich niet aan deze regels houdt dan kun je dat aan de chatmaster melden. Als iemand vervelend doet, worden de berichten verwijderd of mag diegene niet meer op deze pagina's komen. Dus houd je aan de regels en houd het gezellig!

Heel erg veel plezier!!

Registreren

Je bent bijna lid van de Cyberpoli. Heb je alles ingevuld? Klik op de knop:

Alleen voor jongeren!

De CyberPoli is bedoeld voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening. Ook hun ouders zijn van harte welkom. Alle informatie, het forum en de mogelijkheid tot het stellen van vragen zijn bedoeld voor jongeren.

Wij verzoeken volwassenen om zich alleen te registreren als zij als (groot)ouder, voogd of professional (bijvoorbeeld arts, docent, voorlichter) met kinderen met een chronische ziekte te maken hebben.

Hoe gaan we om met jouw privacy?

Jouw gezondheidssituatie is persoonlijk. Om jouw privacy te waarborgen heeft Artsen voor Kinderen een aantal maatregelen genomen. We voldoen aan de hoogste eisen van diverse wetgevende instanties en organisaties. Stichting Artsen voor Kinderen voldoet aan de wet op de bescherming persoonsgegevens.

Je kunt deze site geheel anoniem bezoeken. Je hebt een eigen inlog code, zodat niemand anders dan jij kan zien welke vragen je gesteld hebt en wat het antwoord daarop was. De verbinding is beveiligd en standaard worden er geen persoonlijke gegevens in jouw publieke profiel getoond.