Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website www.cyberpoli.nl. Door deel te nemen aan deze website, verklaren de aangesloten gebruikers alsmede hun ouders en verzorgers, kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en daarmee in te stemmen en zullen zij zorgdragen voor stipte naleving daarvan.

Privacy

Zie privacy

Gedragsregels voor bezoekers

Om vrije, eerlijke en open communicatie op de Cyberpoli website mogelijk te maken zijn er enkele gedragsregels ofwel spelregels voor bezoekers van www.cyberpoli.nl van toepassing.
Artsen voor Kinderen vraagt u als ouder/verzorger graag om onderstaande gedragsregels met uw kind te bespreken.
De belangrijkste regel is: hou het leuk, voor jezelf en anderen!
Cyberpoli-bezoekers gedragen zich volgens de algemeen geaccepteerde fatsoenregels (dus: geen gevloek, geen getier, geen aanstootgevende of discriminerende teksten, geen pesterij). Of gedragingen hiermee in strijd zijn, dan wel in strijd zijn met doel en opzet van deze website en/of die van Artsen voor Kinderen, althans schade kunnen toebrengen aan haar naam, doelstelling en/of gedachtegoed, is ter uitsluitende beoordeling van de redactie van de Cyberpoli, zo ook de te treffen maatregelen, die de redactie in het voorkomende geval geraden acht. Cyberpoli-bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun uitingen op de website.
Toegangsgegevens voor www.cyberpoli.nl zijn strikt persoonsgebonden: gebruik door derden (bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord doorgegeven aan vriendje/vriendinnetje/broertje/zusje) is niet toegestaan.
Verder helpt u Artsen voor Kinderen, andere bezoekers en uzelf door geconstateerde overtredingen van de gedragsregels te melden via emailadres: info@artsenvoorkinderen.nl

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe schade of gevolgschade die mogelijkerwijs voortvloeit uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van onze website.
Evenmin aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor enige directe schade of gevolgschade door vorm en/of inhoud van de website, voorzover niet afkomstig van Artsen voor Kinderen zelf.

De deskundigen uit het cyberpoli team hebben een adviserende functie en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het door hen gegeven advies. De deskundigen vervangen op geen enkele wijze de eigen behandelend arts, huisarts, kinderarts, diëtist, longconsulent of psycholoog of andere hulpverlener. De deskundigen zullen via www.cyberpoli.nl zich beperken tot het geven van informatie en zich onthouden van het geven van behandelingsadviezen via dit medium.
De informatie die verstrekt wordt moet als zodanig worden beschouwd en kan niet gezien worden als het aangaan van een (medische) behandelingsovereenkomst.

De ervaringsdeskundigen hebben een adviserende functie en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het door hen gegeven advies.
De gebruiker blijft zelf eindverantwoordelijk. De gebruiker en/of haar ouders/verzorgers zijn met uitsluiting van ieder ander zelf verantwoordelijk voor de wijze en/of inhoud van de door de gebruiker op de website te plaatsen berichtgeving, afbeeldingen, etc. en dragen er zorg voor dat deze geenszins inbreuk maakt op van toepassing zijnde regelgeving, rechten van derden en/of jegens een ander onrechtmatig is.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten van de Cyberpoli, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, bij Stichting Artsen voor Kinderen.
De gebruiker heeft toestemming om de inhoud uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik te downloaden. Ieder ander (her)gebruik van vorm en inhoud van de website, waaronder woord- en beeldmerken van Artsen voor Kinderen en/of de Cyberpoli, haar domeinnamen, tekst -en beeldmateriaal en downloads, voor welk doeleinde dan ook, is niet toegestaan. De gebruiker, althans zijn/haar ouders/verzorgers, verleent door enkele deelname aan de Cyberpoli, Artsen voor Kinderen het recht tot het verveelvoudigen en openbaar maken van op de door de gebruiker op de website te plaatsen foto's, afbeeldingen, berichten en andere content, één en ander voorzover voor exploitatie en gebruik van de website (voor en binnen het doel dat daarmee wordt nagestreefd) van belang en voorzover aan eventuele toestemming van de gebruiker en/of zijn/haar ouders/verzorgers onderhevig.

Eigendom

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Stichting Artsen voor Kinderen gevestigd en kantoor houdende aan Gabriël Metsusstraat 2a, 1071EA Amsterdam.
Stichting Artsen voor Kinderen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41266173.

Wijziging van deze kennisgeving

Stichting Artsen voor Kinderen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen.