Voorwaarden

Lees de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het bezoek aan en gebruik van de website www.cyberpoli.nl.

Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website www.cyberpoli.nl. Door deel te nemen aan deze website verklaren de aangesloten gebruikers, alsmede hun ouders en verzorgers, kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en daarmee in te stemmen en zullen zij zorgdragen voor stipte naleving daarvan.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe schade of gevolgschade die mogelijkerwijs voortvloeit uit uw bezoek aan of ontoegankelijkheid van onze website.
Evenmin aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor enige directe schade of gevolgschade door vorm en/of inhoud van de website, voor zover niet afkomstig van stichting Artsen voor Kinderen zelf.

De deskundigen van het Cyberpoli-panel hebben een adviserende functie en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het door hen gegeven advies. De deskundigen vervangen op geen enkele wijze de eigen behandelend arts, huisarts, kinderarts, specialist, jeugdarts, diëtist, consulent, verpleegkundige of psycholoog of andere hulpverlener. De deskundigen zullen zich via www.cyberpoli.nl beperken tot het geven van informatie en zich onthouden van het geven van behandelingsadviezen via dit medium. De informatie die verstrekt wordt moet als zodanig worden beschouwd en kan niet gezien worden als het aangaan van een (medische) behandelingsovereenkomst.

De ervaringsdeskundigen hebben een adviserende functie en kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het door hen gegeven advies.
De gebruiker blijft zelf eindverantwoordelijk. De gebruiker en/of ouders/verzorgers zijn met uitsluiting van ieder ander zelf verantwoordelijk voor de vorm en/of inhoud van de door de gebruiker op de website geplaatste/te plaatsen berichtgeving, afbeeldingen etc., en dragen er zorg voor dat deze geenszins inbreuk maakt/maken op van toepassing zijnde regelgeving, rechten van derden en/of jegens een ander onrechtmatig is.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten van de Cyberpoli, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, bij stichting Artsen voor Kinderen.
De gebruiker heeft toestemming om de inhoud uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik te downloaden. Ieder ander (her)gebruik van vorm en inhoud van de website, waaronder woord- en beeldmerken van stichting Artsen voor Kinderen en/of de Cyberpoli, haar domeinnamen, tekst- en beeldmateriaal en downloads, voor welk doeleinde dan ook, is niet toegestaan. De gebruiker, althans zijn/haar ouders/verzorgers, verleent door enkele deelname aan de Cyberpoli stichting Artsen voor Kinderen het recht tot het verveelvoudigen en openbaar maken van door de gebruiker op de website geplaatste/te plaatsen foto's, afbeeldingen, berichten en andere content, een en ander voor zover voor exploitatie en gebruik van de website (voor en binnen het doel dat daarmee wordt nagestreefd) van belang en voor zover aan eventuele toestemming van de gebruiker en/of zijn/haar ouders/verzorgers onderhevig.

Eigendom

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door stichting Artsen voor Kinderen, gevestigd en kantoorhoudende aan de New Yorkstraat 2-8, 1175 RD te Lijnden.
Stichting Artsen voor Kinderen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41266173.

Wijziging van deze kennisgeving

Stichting Artsen voor Kinderen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen.