Links

AB

NVA
De NVA, de Nederlandse Vereniging voor Autisme is dé patiëntenvereniging voor autisme in Nederland. De vereniging bestaat inmiddels veertig jaar. De NVA zet zich in voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten - in alle levensfasen en op alle levensterreinen. De NVA geeft mensen met autisme en hun naasten een stem en zorgt dat zij gehoord worden. De NVA is dé organisatie in Nederland die vanuit het perspectief van mensen met autisme en hun naasten bouwt aan een autismevriendelijke maatschappij; een maatschappij waarin mensen met autisme optimaal geïntegreerd, geaccepteerd en zelfredzaam zijn.

De NVA houdt zich bezig met belangenbehartiging, betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact in de buurt. De NVA zorgt voor begrip en herkenning. De NVA wil dat mensen met autisme en hun naasten zichzelf kunnen zijn en optimaal tot hun recht kunnen komen.

Autismejongekind.nl
Het platform Autismejongekind.nl (AJK) streeft er naar kinderen met een verhoogd risico op ASS voor de leeftijd van 36 maanden te signaleren en zorg op maat te bieden aan kind en ouders zodat de ontwikkeling zo positief mogelijk wordt beïnvloed. Het AJK stimuleert multidisciplinaire diagnostiek en intercollegiale samenwerking rondom casuïstiek waarbij sprake is van complexiteit op meerdere ontwikkelingsgebieden.

Autismejongekind.nl is een gezamenlijk initiatief van het landelijk expertisenetwerk Autisme Jonge Kind, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Stichting Papageno, Academische werkplaatsen Autisme (Samen Doen en Reach Aut), Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Altrecht.


Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Website van het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Je vindt er naast andere psychische aandoeningen ook veel informatie over autisme.

Brainwiki
Website voor jongeren over autisme spectrum stoornissen. Voor jongeren zelf, maar ook voor hun omgeving.

Papageno.nl
Deze Stichting houdt zich met allerlei initiatieven en activiteiten richt zich op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme door middel van muziektherapie (een landelijk netwerk van 25 gediplomeerde muziektherapeuten die therapie geven bij kinderen thuis) en het Papageno Huis Laren. In deze villa wordt concrete opvang en ondersteuning aan jongeren met autisme geboden. De stichting werkt samen met Zorggroep ’s Heeren Loo op het gebied van werk, activiteiten en wonen.

Karakter.com
Karakter is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel. Kinderen en jongeren (0-18 jaar) uit alle gemeenten in Nederland kunnen hier terecht. Voor jongvolwassenen tussen de 18-23 jaar is voor aanmelding overleg nodig om te beoordelen of Karakter de beste keuze is.
Kinderen en jongeren kunnen terecht voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek.

Altrecht.nl
Altrecht is een specialist in geestelijke gezondheidszorg en ondersteunt kinderen en jongeren bij hun ontwikkeling van (lichamelijke) gezondheid, functioneren en identiteit, zodat zij al hun rollen in de samenleving weer zo goed mogelijk kunnen innemen. Een kind of jongere kan bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling. Altrecht is er voor de ingewikkelde aandoeningen en problemen die meestal invloed hebben op verschillende levensgebieden van de mens, zoals wonen, werken, leren en sociale contacten.

Leokannerhuis.nl
Het dr. Leo Kannerhuis is een behandel- en kenniscentrum voor autisme met locaties in de omgeving van Arnhem en Nijmegen en in Amsterdam en is gericht op kinderen, jongeren en volwassenen met autisme én andere psychiatrische of gedragsproblemen. Ze kunnen hier terecht als eerdere specialistische behandeling hen niet heeft geholpen. Het doel is hun ontwikkeling weer op gang te brengen zodat zij beter in staat zijn de draad in hun leven weer op te pakken.

Facebookpagina Onderwijs, ouders en kinderen
Onderwijs, Ouders & Kinderen is een platform voor ouders en professionals die met elkaar ervaringen en kennis willen delen over een diversiteit aan onderwerpen over het onderwijs. We bieden je een plek waarin je je verhaal kwijt kunt en ondersteuning of tips kunt vragen om je verder te helpen met hetgeen waar je in de samenwerking tussen school, ouder(s) en kind tegenaan loopt. Daarnaast plaatsen we periodiek topics die te maken hebben met het onderwijs. Hierin voorzien we je van relevante informatie over uiteenlopende onderwerpen. Topics zijn bedoeld ter informatie, een mening te vragen, een standpunt te vormen over een actueel onderwerp of om aandacht te vragen voor een belangrijk thema. Doel is om ouders te empoweren zodat ze het verschil kunnen maken ten behoeve van het welzijn en de ontwikkeling van hun kind in het onderwijs.

Passend Onderwijs
Met passend onderwijs wil de overheid ervoor zorgen dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen. Passen onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Deze website biedt daar alle informatie over.

Emma At Work
Emma at Work bemiddelt jongeren met een chronische ziekte of lichamelijke beperking naar betaald werk in de vorm van een bijbaan, vakantiebaan, flexibele of vaste baan. Het doel is werkervaring opdoen zodat de kansen op een zelfstandig (financieel) onafhankelijk leven op latere leeftijd worden vergroot. Emma at Work probeert voor iedere jongere die zich inschrijft een werkplek te vinden die past bij zijn of haar medische achtergrond en fysieke mogelijkheden. De jongeren behoeven net als iedere andere nieuwe werknemer begeleiding maar kunnen zelfstandig functioneren. Het opleidingsniveau is van vmbo tot universitair.

MEE
MEE ondersteunt mensen met een beperking op allerlei vlakken zoals bij vragen over opvoeding & ontwikkeling, leren & werken, samenleven & wonen en regelgeving & geldzaken. Zij kunnen helpen bij schoolkeuze, aanvraag van indicaties, bezwaar aantekenen en helpen uw weg te vinden.

Literatuur

Autismeshop.com
Bij de NVA is via hun webshop een keur aan boeken te verkrijgen over autisme. Ook voor kinderen en meisjes. Raadpleeg hun rubrieken en vind het boek van je keus.

Therapieën voor autisme

Jasper-training (voor kinderen tot ongeveer 7 jaar)
Kasarilab.org/treatments/jasper/
Deze training is in Amerika ontwikkeld, zie bovengenoemde website. Het doel van een JASPER-training (Joint Attention, Symbolic Play, Engagement, and Regulation) is de ‘joint attention’ (letterlijk vertaald gezamenlijke aandacht), spel en emotieregulatie bij jonge kinderen te bevorderen. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de verdere taal-, communicatie- en sociale ontwikkeling. De training richt zich op kinderen tot ongeveer 7 jaar. Deze training is voor ouders en leert hen hoe zij de ‘joint attention’ en spelvaardigheden bij hun kind kunnen stimuleren. Dit gebeurt tijdens speelsessies. Ze leren hoe ze kunnen aansluiten bij waar het kind al vaardig in is en hoe ze deze vaardigheden verder kunnen uitbreiden. Indien nodig wordt aan ouders ook geleerd hoe zij hun kind kunnen begeleiden in het reguleren van emoties. In Nederland wordt deze training op verschillende locaties gegeven.

De methode FloorPlay
Een samenvoeging van twee methodes, namelijk Floortime en Play-project (Play and Language for Autistic Youngsters).

Floortime
Stanleygreenspan.com
De methode Floortime is ontwikkeld door de kinderpsychiater Dr. Stanley Greenspan (zie de website). Dr. Greenspan onderkende het belang om kinderen op hun eigen niveau te benaderen, zowel qua cognitieve als fysieke ontwikkeling om zo op maximale wijze de communicatie, de interactie en het leren op gang te brengen. Om dat te bereiken betekende het dat je letterlijk de vloer op moet als behandelaar of ouder.

Play-project (Play and Language for Autistic Youngsters)
Het Play-project is ontwikkeld door de kinderarts Rick Solomon. De uitgangspunten van deze methode richten zich op om ouders en behandelaars de vaardigheden aan te leren om een intensieve ontwikkelingsinterventie in te zetten voor kinderen met autisme.

FloorPlay
In Nederland wordt op verschillende locaties een combinatie aangeboden van Floortime en Play-project onder de naam FloorPlay.

Pivotal Response Therapie
PRT (pivotal response treatment) is een gedragstherapie die is afgeleid van de principes van ABA (Applied Behavior Analysis). ABA is een al heel lang bestaande vorm van vroegtijdige, intensieve gedragstherapie. Bij een behandeling volgens ABA past men de leerprincipes uit de experimentele gedragsanalyse toe in de praktijk. Het doel van ABA is het gedrag te stimuleren dat kinderen helpt in hun ontwikkeling en het gedrag af te leren dat schadelijk is of het leren negatief beïnvloedt.

Bij PRT wordt bij (jonge) kinderen met autisme de sociale communicatie, bijvoorbeeld oogcontact maken, spelenderwijs getraind. Eerst wordt de aandacht van het kind gevangen (door bijvoorbeeld een geluid), dan wordt het uitgelokt tot een initiatief (bijvoorbeeld het aankijken van de ouders), en vervolgens wordt het beloond (bijvoorbeeld met een knuffel). Door dit thuis te blijven herhalen kan het kind vaardigheden als oogcontact aanleren.

Brainblocks
Brain Blocks s een doos met verschillende materialen, waaronder twee borden met een afbeelding van twee identieke hoofden, een vijftal sheets en diverse materialen waaronder ballen, blokken, bruggen, staafjes, cilinders en een filter.
Brain Blocks is ontstaan met als doel psycho-educatie te geven over autisme door inzichtelijk te maken hoe het brein met en zonder autisme werkt. Al snel werd in de praktijk duidelijk dat Brain Blocks breder in te zetten is dan alleen psycho-educatie. Brain Blocks heeft voornamelijk een communicatieve functie en kan ook als therapeutische interventie ingezet worden.

Brain Blocks is ontwikkeld in de praktijk tijdens de behandeling van cliënten met een aan autismegerelateerde problematiek. Vanuit een basisidee is er een proces ontstaan van behouden wat werkt, vervormen wat niet werkt en het toevoegen van nieuwe ideeën en mogelijkheden. Op dit moment staat Brain Blocks als psycho-educatie nog steeds in het kader van autisme. Brain Blocks kan echter ingezet worden bij cliënten met een hulpvraag die voortkomt uit de interactie met zichzelf en anderen. Dit is dus veel breder dan alleen autismegerelateerde problematiek!